Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi, tak szyb­ko od­cho­dzą

Pamiętamy!

WhatsApp Image 2020-10-05 at 12.32.17

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy wszystkich o zachowywanie szczególnej ostrożności podczas odwiedzania grobów swoich bliskich.

Jednakże nie zapominajmy o osobach, które były dla nas bliskie sercu złóżmy im hołd w postaci modlitwy i refleksji nad przemijaniem życia. I tak my nie zapominamy o naszych Darczyńcach, Uczestnikach i ich rodzinach jak i Pracownikach,
których nie ma już wśród nas ale zawsze zostaną w naszych sercach.
Dlatego też odwiedziliśmy ich na grobach aby oddać im szacunek.

 

122991725_303087864400165_3689663197782760195_n 123030375_3787813461253558_2472594118897587275_n 123040256_1132866643776111_2169685358371679317_n 123061517_2796037264010330_6827558431537157194_n 123062693_1562055900633331_3927139009648436340_n 123165699_1735081846648343_2836773083040560205_n 123196443_776479399568276_4839424759028568290_n 123205705_1018102011996884_1826576698416543648_n 123245263_360204598424421_3543709929924158346_n 123272368_3535023486540707_62112587239405315_n 123303412_407018430664399_8606085785556783535_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123018581_389665268732681_8707010962762294149_n 123053855_1051245881990391_5855619815704647842_n 123140828_3567897366602027_1823824245065267249_n 123230317_360783591923558_5440045809200739201_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych
niech ta pamięć będzie wyrażana nie tylko w zewnętrznej formie poprzez postawienie kwiatów, zapalenie zniczy ale także w formie duchowej poprzez modlitwę, uczestnictwo w Nabożeństwach za zmarłych w kościołach czy w domach oraz ofiarowanie w ich intencji Mszy św.. Duchowego daru zmarłym nic nie może zastąpi.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w listopadowym Nabożeństwie w Kościele p. w. Św. Wojciecha., gdzie złożymy Wypominki za bliskich Fundacji.

„Śpieszmy się”

Autorem wiersza jest J. Twardowski

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy
tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze
naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.

Nie bądź pew­ny że czas masz bo pew­ność nie­pew­na
za­bie­ra nam wraż­li­wość tak jak każ­de szczę­ście
przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor
jak dwie na­mięt­no­ści wciąż słab­sze od jed­nej
tak szyb­ko stąd od­cho­dzą jak drozd milk­ną w lip­cu
jak dźwięk tro­chę nie­zgrab­ny lub jak su­chy ukłon
żeby wi­dzieć na­praw­dę za­my­ka­ją oczy
cho­ciaż więk­szym ry­zy­kiem ro­dzić się niż umrzeć
ko­cha­my wciąż za mało i sta­le za póź­no

Nie pisz o tym zbyt czę­sto lecz pisz raz na za­wsze
a bę­dziesz tak jak del­fin ła­god­ny i moc­ny

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą
i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści
czy pierw­sza jest ostat­nią czy ostat­nia pierw­szą.

Wiersze na Wszystkich Świętych to idealny sposób na celebrowanie dla wielu z nas jednych z najważniejszych dni w roku, na stałe wpisanych w polską tradycje i obyczaje. Ich analiza, interpretacja i obcowanie z tego rodzaju poezją sprzyjać będzie chwilom zamyślenia i może skłonić nas do rozmowy na tematy, wydawać by cię mogło, skrajnie trudne, które towarzyszą nam w tych chwilach. Wielu z nas chciałoby podjąć prawdziwą, głęboką refleksję nad tematem śmierci i przemijania, nie tylko w kontekście czysto religijnym.Wybór wierszy na Wszystkich Świętych jest ogromny, ze względu na długoletnią tradycję tego święta w naszym kraju. Wielu wspaniałych polskich poetów pokusiło się o stworzenie utworów traktujących właśnie o przemijaniu, nie zawsze w sposób dosłowny. Należy tu przywołać nazwisko ks. Jana Twardowskiego i jeden z najsłynniejszych jego wierszy “Śpieszmy się”, którego treść w sposób symboliczny, ale trafiający do każdego odbiorcy, dotyka takich tematów jak kruchość ludzkiego życia, pojęcie czasu czy miłości. Kolejny jego utwór pt “Żal” również skłania czytelnika do refleksji nad przemijaniem i jego konsekwencją dla nas, żyjących, którzy zostajemy sami, bez tych, których kochaliśmy. Dzięki takim tekstom nierzadko łatwiej jest wyrazić nasze uczucia, towarzyszące nam w trakcie wizyty przy mogiłach naszych bliskich zmarłych. Inni autorzy, m.in. Jan Brzechwa (“Dzień Zaduszny”), Władysław Broniewski (“Zaduszki”) czy Stanisław Grochowiak (“Tramwaj Wszystkich Świętych) nie tylko skupiają się na melancholijnym aspekcie tych dni, ale także opisują tradycje, obyczaje i to, jak ten dzień wygląda właśnie z punktu widzenia osób, które udają się na cmentarze. Takie słowa pozwolą nam zupełnie inaczej spojrzeć zarówno na groby rodzinne, ale także te zapomniane, niczyje, może sprawią, iż bardziej skupimy się w tym dniu na naszej duchowości, przeżyciach, wspomnieniach, a nie nieistotnych szczegółach. Niewątpliwie wiersze na Wszystkich Świętych są wspaniałym sposobem na refleksyjne spędzenie tego szczególnego czasu w samotności czy z rodziną, w domu czy na cmentarzu. Czytając słowa pięknych tekstów polskich poetów odkryjemy odmienną stronę tego święta, która dotyczy nie tylko zmarłych, ale przede wszystkim nas, ludzi żyjących. Dzięki przywołaniu tego rodzaju treści uzyskamy odpowiedni nastrój, pełen refleksji i zamyślenia.Wspólne czytanie i obcowanie z wierszami na Wszystkich Świętych to wspaniały sposób na zadumę nad trudnymi tematami śmierci i przemijania. To okazja do nawiązania rozmowy z naszymi bliskimi, na wspólne przywołanie wspomnień, ale także na samotną kontemplację kruchości naszego istnienia. Spróbuj poznać niezwykłą symbolikę i melancholię płynącą ze słowami polskich mistrzów poezji. Wpleć w swoje obyczaje i tradycje, w swoje celebrowanie Zaduszek właśnie tego typu przemyślenia sprowokowane pięknymi wierszami poetów.