JAK MOŻESZ POMÓC?

W imieniu Podopiecznych i Pracowników Fundacji im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie zwracamy się z uprzejmą prośbą do wsparcia naszej zbiórki pieniężnej.
logo pefron
Dochód zostanie przeznaczony na zakup nowego samochodu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON.
Dzięki Państwa pomocy nasi Podopieczni będą mieli stałą możliwość dojazdu i uczestnictwo w zajęciach .

Zakup nowego mikrobusa umożliwi uczestnictwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Umożliwi uczestnikom WTZ realizację planów rehabilitacyjnych w zakresie treningu ekonomicznego, rewalidacji zawodowej i szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej poza terenem budynku. Zwiększy możliwości uczestniczenia podopiecznych WTZ w życiu społecznym i kulturalnym oraz spotkaniach o charakterze integracyjnym .

W ramach wdzięczności zobowiązujemy się przygotować informacje prasową
o przeprowadzonej kweście na naszej lubińskiej stronie internetowej (www.albert.lubin.pl, Facebook).
Chcielibyśmy zaproponować również Państwu umieszczenie logo firmy w holu budynku w której będzie tablica informująca o Państwa wsparciu.

UWOLNIJ 1%

ulotka_A6_s1 ulotka_A6_v1 ulotka_A6_v2

 

 

 

DROGI PODATNIKU, DROGI PRZYJACIELU !

Od 1987 roku Fundacja im. Brata Alberta zajmuje się opieką i rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w całej Polsce prowadzimy 4 Schroniska dla Niepełnosprawnych (Domy Pomocy Społecznej), 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 3 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 7 Świetlic Terapeutycznych, w których wsparcie codziennie znajduje ponad 1200 osób.

W ubiegłych latach dzięki środkom z odpisów 1% podatku udało nam się wyremontować i rozbudować nasze ośrodki we Wrocławiu, Otłoczynie, Łodzi oraz stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy w Nieszawie.

W tym roku planujemy rozpocząć rozbudowę naszej najstarszej jednostki – Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach, tak by mogło w nim zamieszkać więcej naszych Podopiecznych. Będziemy również prowadzić niezbędne remonty naszych placówek, by zapewnić jak najlepsze warunki do realizowania zajęć.

To dzięki Tobie nasza Fundacja pomaga już 30 lat!

Znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PIT 28: część M,
PIT 36: część O,
PIT 36L: część N,
PIT 37: część I,
PIT 38: część G,
Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego:
wpisz nazwę: FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
numer KRS 0000028246
oraz wyliczoną kwotę 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W IMIENIU PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !
Podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest naczelnik urzędu skarbowego. Na wniosek podatnika organ ten jest zobowiązywany przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
UWAGA: Nowe formularze podatkowe (w części “Informacje uzupełniające” następującej zaraz po “Wniosku o przekazanie 1% podatku”) umożliwiają wyrażenie zgody na przekazanie nam przez fiskusa Państwa danych osobowych. Pozwalają również na przekazanie danych ułatwiających kontakt
np. adresu e-mailowego. Dotąd wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe były anonimowe i w postaci zbiorczej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowych możliwości utrzymywania z nami kontaktu. Dzięki temu, będziemy mogli listownie potwierdzić przekazanie nam środków oraz na bieżąco informować o ich wykorzystaniu.
Złóż w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie.
Do 31 stycznia 2017 r.:
• PIT-28
Do 30 kwietnia 2017 r.:
• PIT-36
• PIT-36L
• PIT-37
• PIT-38
• PIT-39
Następnie należy zapłacić podatek
We wzorach zeznań podatkowych znajduje się blok zatytułowany „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)”. Jeśli podasz w nim numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego naszej Fundacji 0000028246 oraz podasz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku. Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze Fundacji im. Brata Alberta. Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez naszą Fundację i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS.
Nie trzeba go znać i wpisywać samodzielnie w zeznaniu podatkowym.
Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Jeżeli powyższe informacje zostaną przesłane Fundacji przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot, Fundacja niezwłocznie przekaże je na wskazaną w informacji Jednostkę.

Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego pod warunkiem, że zeznanie zostanie złożone przed upływem terminu jego złożenia, tj. zeznanie za rok 2016 r.- do 30 kwietnia 2017 r.
O prawie do pomniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie decyduje termin dokonania wpłaty, a termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży je w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest na jego wniosek przekazać na rzecz organizacji określoną kwotę, jeżeli natomiast zeznanie złoży po terminie, organ podatkowy nie przekaże wnioskowanej kwoty.

FILM O KAMPANII ODPISÓW 1% NA RZECZ NASZEJ FUNDACJI

Usługi wsparcia w wypełnieniu formularzy PIT realizowane są w programie PITax.pl Łatwe podatki.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Naszą działalność można wspierać wpłacając darowizny:
PKO S.A 33 1240 4533 1111 0010 6306 4648

Z zagranicy:

 • konto podstawowe:
  SWIFT (BIC) : PKOPPLPW
  IBAN:PL 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421
 • konto walutowe CAD:
  SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
  IBAN:PL44 1240 4533 1788 0010 5529 7663
 • konto walutowe EURO:
  SWIFT (BIC) :PKOPPLPW
  IBAN:PL09 1240 4533 1978 0010 5641 8261