O NAS

Fundacja im. Brata Alberta powstała w Krakowie w 1987 r. Jej macierzystą placówka jest Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych w podkrakowskich Radwanowicach. Fundacja im. Brata Alberta powołana do niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom upośledzonym umysłowo kieruje się w swojej działalności Społeczną Nauką Kościoła Katolickiego, a w szczególności ewangeliczną zasadą miłości bliźniego i poszanowaniem różnorodności i odmienności poglądów. W swoim podejściu do osób niepełnosprawnych, obok troski o ich wszechstronny rozwój i tworzenie warunków pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie ich możliwości, Fundacja szczególną uwagę przykłąda do przywracania niepełnosprawnym należnego im miejsca w społeczeństwie zgodnie z nauczaniem Papieża Jana Pawła II. Fundamentem działalności Fundacji im. Brata Alberta jest również idea albertyńska rozwinięta przez Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta i głoszona przez niego zasada pomocy najbardziej opuszczonym, wzgardzonym i potrzebującym.

Podstawowy cel Fundacji – niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo realizowany jest głównie przez organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych dziennego i stałego pobytu,a także pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi oraz działania zmierzające do integracji społecznej osób upośledzonych.

Lubińska filia Fundacji im. Brata Alberta powstała 1 grudnia 1990 roku. Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób. Podstawową rola warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna i społeczna osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem jest nauka podstawowych sprawności zawodowych i dotyczących życia codziennego oraz nauka współżycia w grupie społecznej. Ważnym elementem terapii jest podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników dzięki tworzonym przez nich pracom i działaniom dla dobra całej grupy.

Nasi podopieczni dowożeni są do „Przytuliska” samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opracowała: Monika Tomko-Klubek