ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

Świetlica Terapeutyczna w Lubinie  rozpoczęła swoją działalność  01.04.2015r w ramach programu: AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI – PROWADZENIE ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.finansowanego ze środków PFRON realizowanego w latach 2015-2017r.

Obecnie Świetlica Terapeutyczna w Lubinie funkcjonuje i realizuje zadanie pn. „Możemy być samodzielni – prowadzenie świetlic terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi  zmianami) finansowanego ze środków PFRON.

Logo_PFRON

Działania terapeutyczne realizowane są poprzez szeroko pojętą działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną polegającą na stymulacji osób niepełnosprawnych w zakresie trzech obszarów funkcjonowania: komunikacji interpersonalnej, uspołecznienia oraz samoobsługi.

Zajęcia w Świetlicy odbywają się w 4osobowych koedukacyjnych grupach terapeutycznych w których realizowane są poszczególne formy wsparcia. Grupy zróżnicowane są pod względem poziomu sprawności i deficytów intelektualnych beneficjentów.

Formy wsparcia:

  • Zajęcia z arteterapii
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia reedukacyjne
  • Zajęcia usprawniające czynności życia codziennego
  • Wsparcie pedagogiczne
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Zajęcia logopedyczne
  • Rehabilitacja społeczna -zajęcia uspołeczniające

Głównym celem działalności rehabilitacyjnej prowadzonej w świetlicy w Lubinie jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wyposażamy beneficjentów w takie kompetencje, umiejętności i wiadomości, które pozwolą im min. na; porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy dla nich sposób; werbalnie lub poza werbalnie, zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bycie zaradnymi w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz posiadania poczucia własnej wartości. Dajemy możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami tej społeczności, z zachowaniem /w ramach swoich indywidualnych możliwości/ ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności. Wdrażamy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne odgrywają niebagatelną rolę w procesie zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne, które pozwalają beneficjentom zdobycie aktywności życiowej oraz zapewniają rozwój nowych umiejętności w zakresie prostych codziennych czynności.

Warunki uczestnictwa w Świetlicy Terapeutycznej:

Świetlica Terapeutyczna jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Świetlicy Terapeutycznej w Lubinie:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • podanie do kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Lubinie o przyjęcie

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Świetlicy Terapeutycznej informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki.