WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Przytulisko

Lubińska filia Fundacji im. Brata Alberta prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko” dla 40 dorosłych osób. Podstawową rola warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna i społeczna osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem jest nauka podstawowych sprawności zawodowych i dotyczących życia codziennego oraz nauka współżycia w grupie społecznej. Ważnym elementem terapii jest podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników dzięki tworzonym przez nich pracom i działaniom dla dobra całej grupy.

W ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie funkcjonują następujące grupy terapii:

 • Pracownia ceramiczna,
 • Pracownia ogrodniczo – sadownicza z elementami arteterapii,
 • Pracownia sztuk użytkowych i dekoratorskich,
 • Pracownia gospodarstwa domowego,
 • Pracownia rękodzieła artystycznego,
 • Pracownia techniczno- remontowa,
 • Pracownia edukacyjno- artystyczna i doradztwa zawodowego.

W Warsztacie zatrudnieni są:

 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • rehabilitant,
 • psycholog.

W ramach zajęć prowadzona jest rehabilitacja w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz trening ekonomiczny:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej umożliwia uczestnikom rozwój w sferze zaradności osobistej oraz usprawnienie umiejętności samoobsługowych. Pracownie działające w „Przytulisku” są przystosowane do rozwijania i utrwalania tych umiejętności. Bogata oferta zajęć proponowana przez terapeutów poszczególnych pracowni pozwala uczestnikom sprawdzić swoje możliwości i owocnie je wykorzystać. Pozytywnie nastawieni instruktorzy służą pomocą, instruują oraz dokładają starań, by praca z każdym podopiecznym była dobrana indywidualnie w zależności od ich osobistych możliwości rozwojowych.
 • Rehabilitacja społeczna umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Realizowana jest poprzez rozwijanie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz przygotowania uczestników do pełnienia ról społecznych w środowisku rodzinnym, jak i lokalnym.
 • Rehabilitacja zawodowa. Uczestnicy pod opieką instruktora terapii zajęciowej systematycznie i aktywnie uczęszczają na praktykę zawodową do marketu „Real”, zakładu wulkanizacyjnego, Centrum Rowerowego „Polonia” oraz Centrum Ogrodniczego „AGAWA”. Praca jest dostosowana do możliwości osób z odchyleniami rozwojowymi, posiada także właściwości profilaktyczne – chroni przed pogłębianiem się odchyleń, ale również stwarza warunki do ich wyrównania oraz dalszego rozwoju. Uczestnicy praktycznie usprawniają swoje umiejętności zawodowe, tj. sortowanie, układanie towarów na półkach, pakowanie oraz metkowanie. Nabywają wiedzę w zakresie mechaniki samochodowej, rowerowej oraz hodowli roślin i krzewów. Wyrabiają i utrwalają zdolności współżycia koleżeńskiego oraz przyswajają sobie umiejętności właściwego zachowania w zakładzie pracy.
 • Trening ekonomiczny, są to środki finansowe otrzymywane przez uczestników WTZ „Przytulisko. Trening ekonomiczny jest jednym z narzędzi terapeutycznych niezbędnym do realizacji przez podopiecznych indywidualnych programów rehabilitacji. Służy uczestnikom do kształtowania prawidłowych postaw, podniesienia ich kompetencji społecznych oraz poczucia własnej wartości.

Oczekiwane efekty prowadzonej terapii:

 • osiągnięcie możliwie największej samodzielności uczestników,
 • zwiększenie sprawności i ogólnej wydolności organizmu,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i zaspokojenie potrzeb znaczenia i akceptacji poprzez wyuczenie się wykonywania różnych prac o walorach materialnych i użytkowych,
 • obniżenie napięć psychicznych,
 • poprawa umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi,
 • naukę czynności niezbędnych do wykonywania pracy, a w miarę postępów nauka konkretnych zajęć.

Warunki uczestnictw w WTZ ,,Przytulisko” w Lubinie:

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do WTZ ,,Przytulisko” w Lubinie:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • podanie do kierownika WTZ o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubinie.

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki.

 

Opracowała: Monika Tomko- Klubek