RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przytulisko” w Lubinie,ul.Odrodzenia 8, 59-300 Lubin, Świetlica Terapeutyczna w Lubnie, ul.Odrodzenia 8, 59-300 Lubin.
2) Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Fundacji im. Brata Alberta Radwanowice 1, 32 – 064 Rudawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
– Fundacja im. Brata Alberta Zarząd Krajowy, Radwanowice 1, 32 – 064 Rudawa
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Fundacji,
– operatorom pocztowym i kurierom,
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Fundację przez przepisy prawa,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.